Juridische informatie

Almene Voorwaarden

Binnenkort meer …

Privacy policy

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten kunnen bevatten. Hoewel het Grosmann Schilders zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Grosmann Schilders ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grosmann Schilders.

Grosmann Schilders aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Grosmann Schilders aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. Grosmann Schilders behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Grosmann Schilders.

DISCLAIMER

Grosmann Schilders does not accept any liability, written or implied, for content of third parties being offered for information on this website. This covers, yet not exclusively, infringement of copyrights, protected work(s) or otherwise acting in countenance with intellectual property rights of third parties.

Grosmann Schilders does not accept any liability, written or implied, for direct or indirect damages that occur due to content of this website, including content of third parties being offered for information there. Grosmann Schilders reserves the right to adjust, alter or delete content of third parties offered on its website if the content offered by third parties or already published information is against the law, the stake of other internet users, other third parties or the general Agreements of Grosmann Schilders.

Grosmann Schilders © 2019

Menu